תהליך פנייה לייעוץ פנסיוני

 : אנא שלח/י המסמכים המצ"ב למשרדנו -  פרטי הקשר מטה

 

1.  טופס איסוף מידע לייעוץ פנסיוני

2.  יפוי כוח חד פעמי לפנייה ל"מסלקה הפנסיונית"  

יש להשלים את הפרטים האישיים ולחתום בשני העמודים     

3.  רישום לאתר המסלקה הפנסיונית

יש לצרף את קוד האימות אשר תקבל/י בתום הרישום     

4.  צילום תעודת זהות כולל ספח. תעודה ביומטרית - צילום שני הצדדים 

5.  במידה והנך עובד/ת שכיר/ה נא לצרף העתק תלוש שכר אחרון.

6.  במידה והנך זכאי/ת לקצבה (פנסיה תקציבית, קרן פנסיה, חברת ביטוח) נא לצרף העתק תלוש קצבה.

     03-6487005  :פקס:  03-6487006           טל                  Moshe@ithaca.co.il   :  email