ייעוץ לחברי ארגון רופאי שירותי בריאות כללית

טרם קביעת פגישת ייעוץ אישית, אנא פנה לקבלת טופס הפניה לייעוץ מארגון הרופאים.

תנאי הזכאות עשויים להשתנות, ניתן לעקוב אחריהם באתר ארגון הרופאים.

הייעוץ הפנסיוני באיתקה ינתן על כל תכניותיך הפנסיוניות, מכל מקומות עבודתך ובגין כל סטאטוס תעסוקתי שלך - שירותי בריאות כללית, שכיר אצל מעסיקים נוספים, קליניקה פרטית, בעל שליטה וכו'.

לצורך איסוף הנתונים הנדרשים לייעוץ, אנא מלא הטפסים המצ"ב והעבר אותם למשרדנו (ראה פרטי קשר מטה):

  • צילום תז - כולל ספח. תעודה ביומטרית - צילום שני הצדדים.

   מייל:  Moshe@ithaca.co.il         פקס:  03-6487006          טל':   03-6487005